Tehnoinspekt Sarajevo

+387 33 219 790
info@tehnoinspet.ba

T E H N O I N S P E K T
d . o . o . Sarajevo

Sa nama do vrhunskog kvaliteta i sigurnosti

Ugovorna kontrola kvaliteta i kvantiteta roba

service img

Certificiranje i inspekcija liftova

service img

Tehnička zaštita

service img

Ostale kontrolne i inspekcijske aktivnosti

service img

Nadzor nad izgradnjom industrijskih i poslovnih objekata

service img
CARGO SUPERINTENDENCE CORPORATION – WARENKONTROLLGESESCHAFT- SOCIETE DE SURVEILLANCE KONTROLA KVALITETA I KVANTITETA ROBA

T E H N O I N S P E K T
d . o . o . Sarajevo

Tehnoinspekt   d.o.o.   Sarajevo   je   stručna ,  nezavisna  i  neutralna   inspekcijska   kompanija  ovlaštena ,  akreditirana  i certificirana za poslove kontrole kvaliteta i kvantiteta roba. Osnovana je 1949. godine  od  kada  je  stalni pratilac  BiH  i  ex-jugoslavenske  privrede  sa  posebnom orjentacijom  na  zaštiti  interesa  privrednih  subjekata  u  međunarodnom  prometu  roba sa stanovišta obezbjeđenja kvaliteta  i  primjene standarda . Do 1992 . godine  posluje  u  sklopu jugoslovenskog  sistema „ Jugoinspekt“ , a   od   tada   posluje  samostalno  pod  već  danas prepoznatljivim imenom „ Tehnoinspekt “ d.o.o. Sarajevo. Tehnoinspekt je u okviru svoje djelatnosti , u 60 godina poslovanja , razvio i unapredio  veći broj  različitih  vrsta  kontrole  i  drugih  usluga   kako  bi  odgovorio  zahtjevima  poslovnih partnera.

UGOVORNA KONTROLA KVALITETA I KVANTITETA ROBA

Ugovorna kontrola kvaliteta i kvantiteta roba, kao najviše zastupljeni oblik kontrole u međunarodnom  prometu roba, ima za cilj da utvrdi da li kvalitet, kvantitet i druga svojstva roba udovoljavaju uvjetima iz ugovora zaključenog između kupca i prodavca. Svojim aktivnostima pokrivamo najviši oblik industrijske proizvodnje u području mašinske i elektro opreme i  tehničkih  materijala.

TEHNIČKA ZAŠTITA

Poslove tehničke zaštite obuhvataju aktivnosti definisane i propisane Zakonom o zaštiti na radu ( Sl. list SRBiH br. 22/90 ), propisima i standardima na koje se poziva ovaj zakon i evropskom direktivnom 98/37/EC.

Tehnoinspekt je ovlašten od strane resornioh ministarstava Vlade Federacije BiH za sledeće poslove:

 • pregled, revizija i ovjera projektne dokumentacije sa aspekta ZNR
 • unutrašnja ovjera i revizija projekata iz oblasti elektroenergetike
 • obuka kadrova iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara
 • pregled i ispitivanje oruđa za rad i uređaja
 • pregled i ispitivanje dizalica svih vrsta, žičara, ski liftova, transportnih traka i stepenica i dr.
 • pregled, remont i ispitivanje trafo – stanica, VN i NN prekidača, rastavljača i druge pripadajuće opreme
 • pregled i ispitivanje električnih instalacija visokog i niskog napona
 • pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija, uzemljivačkih sistema i dr.
 • pregled i ispitivanje telefonskih instalacija računarskih mreža i dr.
 • pregled i ispitivanje instalacija i opreme u Ex izvedbi
 • nadzor nad izvođenjem elektroenergetskih postrojenja, uređaja i instalacija u energetici, industriji i dr.

Nakon izvršenog posla Tehnoinspekt korisniku usluge dostavlja izvještaje sa upotrebnim dozvolama.

CERTIFICIRANJE I INSPEKCIJA LIFTOVA

Obzirom da liftovi na električni i hidraulični pogon za vertikalni prevoz lica spadaju u zakonski obavezno područje, to se njihova inspekcija i certificiranje odvijaju po strogo definisanim zahtjevima. Želeći odgovoriti takvim zahtjevima Tehnoinspekt je 2001. godine izvršio akreditovanje dva neovisna tijela:

 

 • Inspekcijsko tijelo za liftove u skladu sa zahtjevom standarda BAS ISO/IEC 17020:2001. Akreditovano tijelo posjeduje akreditaciju Instituta za akreditiranje BiH BATA pod registraskim brojem IN-12-02.

 

 • Tijelo za certificiranje liftova u skladu sa zahtjevom standarda BAS EN 45011:2000.

            Akreditovano tijelo posjeduje akreditaciju Instituta za akreditiranje BiH BATA pod

            registarskim brojem CP-12-01.

 

Rješenjem br. 05 – 3 – 45 – 9725 – 1/08 od 23.10.2008 godine Ministarstvo vanjske  trgovine i ekonomskih odnosa BiH je u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje usklađenosti ( Sl. Glasnik BiH br. 45/04 ) imenovalo Tehnoinspekt kao tijelo za certificiranje liftova.

 

Poštujući zakonsku i tehničku regulativu, koristeći vlastite procedure Tehnoinspekt obavlja poslove  povremene tehničke kontrole, nadzora usklađenosti i certificiranja liftova. U zavisnosti od vrste pregleda Tehnoinspekt izdaje izvještaje, certifikate i upotrebne dozvole.

OSTALE KONTROLNE I INSPEKCIJSKE AKTIVNOSTI

Kontrola kvaliteta pri uvozu-izvoz

Ekspertize i vještačenja vezana za kvalitet ili stepen oštećenja robe

Inspekcija kompletnog tehnološkog procesa sa izdavanjem certifikata o usklađenosti

Ispitivanje uticaja elektromagnetnog zračenja baznih stanica mobilne telefonije na ljudsko zdravlje

Tehnoinspekt

Tehnoinspekt se bavi kontrolom i ispitivanjem u toku procesa proizvodnje i funkcionalnih       ispitivanja, kontrolom dimenzija i geometrije, podsklopova i sklopova, kontrolom montaže i ugradnje, te kontrolom gotovih proizvoda pri uvozu i izvozu roba. Naše učešće na poslovnim kontrole obezbjeđuje da oprema i proizvodi koje ste kupili budu kvalitetni, da odgovaraju standardima ( IEC, DIN, BSI, GOST, ASTM, ISO, ANSI, AFNOR, BAS, … ) i projektnoj dokumentaciji, da stignu na odredište ispravni, da budu pouzdani i efikasni u eksploataciji.

01.

Termo i hidroenergetska postrojenja

View More
02.

postrojenja u procesnoj, hemijskoj, metalskoj, rudarskoj, prehrambenoj, drvoprerađivačkoj, elektro, papirnoj i tekstilnoj industriji

View More
03.

Transformatorske stanice svih nivoa

View More
04.

Dalekovodi i elektroenergetski aparati

View More
05.

Valjani i vučeni proizvodi

View More
06.

Odljevci, otkivci i presovani proizvodi

View More
07.

Mašine i alati

View More
08.

Građevinske i industrijske dizalice

View More
09.

Liftovi svih vrsta

View More
10.

Cjevovodi i cijevne armature

View More